Verbinding jeugdzorg en onderwijs

De verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg is van groot belang. Niet alleen is de school een ‘vindplaats’ en ‘werkplaats’ voor problemen bij jongeren, ook is de samenhang van opvoeding, onderwijs, opvang, hulp en begeleiding hard nodig om kinderen en jongeren alle kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Ouders, professionals en organisaties moeten daarom nauw samenwerken en hun aanpak afstemmen tot een integraal aanbod.

Programma Met Andere Ogen

Een van die voorbeelden is het programma Met Andere Ogen, een lerende beweging gestart vanuit een brede samenwerking tussen het onderwijs, jeugdhulp- en zorgbranches, cliënt/ouderorganisaties en de VNG. De doelstelling is om door nauwere samenwerking tussen ouders, onderwijs, en zorg, bij te dragen aan betere ontwikkelkansen voor elk kind. Om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten is het noodzakelijk dat alle partijen samen optrekken in één ‘ecosysteem’ rond het kind. 

Binnen het programma Met Andere Ogen is in verschillende inspiratieregio’s en leergemeenschappen (Communities of Practice) de afgelopen jaren veel kennis vergaard en toegepast om het integrale werken rondom kinderen te verbeteren. De eindrapportage van de eerste fase van het programma geeft aan welke bouwstenen voor het vervolg van belang zijn. Het bevorderen van de verbinding tussen jeugdzorg en onderwijs blijft van groot belang, want die is nog lang niet overal vanzelfsprekend. Als raadslid kunt u zorgen dat dit ook een aandachtspunt wordt of blijft in het lokale beleid.

Integrale Kindcentra (IKC)
Een andere beweging die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden is die van een nauwere samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, en zorg en welzijn. Dit vindt onder andere zijn uitwerking in de integratie van kinderopvang, onderwijs, en zorg en welzijn binnen integrale kindcentra. Landelijk bestaat er een groot maatschappelijk draagvlak voor deze integratie. De roep om een eigentijdse voorziening voor kinderen is groot. Ook speelt dat er slimme oplossingen gezocht worden voor gebieden waar sprake is van bevolkingskrimp. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuw stelsel waarin alle hobbels voor de integratie van kinderopvang, onderwijs en zorg en welzijn in kindcentra  worden weggenomen.

Het doel is om een einde te maken aan de enorme versnippering in het stelsel van voorzieningen voor kinderen en het toegankelijk maken van kinderopvang voor alle kinderen. De kindcentra bieden opvang en educatie voor kinderen van 0-12 jaar waar gewerkt wordt aan talentontwikkeling en alle kinderen gelijke kansen krijgen. Kinderen die dat nodig hebben, krijgen binnen het kindcentrum zorg en extra aandacht. Kortom, er wordt gezorgd voor een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen. De kindcentra kennen één pedagogisch-didactische visie, één team en één aansturing. Dit gaat dus verder dan de brede scholen, waarin het vooral om samenwerking gaat.