Regionale samenwerking

In de Jeugdwet staat dat gemeenten op bovenlokaal niveau samenwerken als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij de uitvoering van jeugdbescherming, jeugdreclassering en specialistische hulp. Die zorg is bestemd voor slechts een kleine doelgroep, maar moet wel altijd beschikbaar zijn.

Daarom wordt de zorg ingekocht door jeugdzorgregio’s waarbinnen gemeenten samenwerken. Gesloten jeugdhulp wordt zelfs bovenregionaal, door regio’s sámen, ingekocht. Namens gemeenten heeft de VNG daarnaast afspraken gemaakt over de landelijke inkoop (middels raamcontracten) van een klein specialistisch deel van jeugdzorg, bij landelijke aanbieders. 

Robuuste en stabiele regio’s
De zorg voor de meest kwetsbare kinderen is vaak (hoog)specialistisch en komt daardoor niet in elke gemeente voor. Om te zorgen dat de aanbieders van deze zorg niet met honderden gemeenten contracten voor één of enkele jeugdige(n) moet afsluiten, zijn robuuste en stabiele regio’s met niet-vrijblijvende afspraken noodzakelijk. De schaal van de regionale samenwerking moet groot genoeg zijn en de continuïteit van de contractering moet ruimte bieden om gezamenlijk met aanbieders partnerschap te ontwikkelen. Aanbieders kunnen dan samen met gemeenten in regio’s de visie op het zorglandschap en de benodigde transformatie van de zorg vormgeven.

Zeven regio’s kopen uniform in
De zeven jeugdregio’s in Gelderland kochten voorheen ieder apart jeugdbescherming in bij de gecertificeerde instellingen (GI’s). Er werden verschillende tarieven en verschillende afspraken gehanteerd per GI en per regio. Inmiddels hebben de zeven Gelderse jeugdregio’s en de betrokken GI’s in Gelderland gezamenlijk een uniform contract op weten te stellen en eenduidige afspraken gemaakt over kwaliteit, gewenste ontwikkelingen, tarieven, registreren en monitoren. 

Meer over de aanpak in Gelderland

Norm voor Opdrachtgeverschap
Er is landelijk veel discussie over de vraag welke vormen van zorg op welk schaalniveau ingekocht moeten worden. Ook de vraag welke omvang een jeugdregio moet hebben, ligt daarbij op tafel. Met de Norm voor Opdrachtgeverschap hebben gemeenten alvast eerste stappen gezet richting stevigere regionale samenwerking. De jeugdzorgorganisaties vinden deze afspraken nog te vrijblijvend. De Hervormingsagenda Jeugd moet richting geven en zal de komende jaren verder ingevuld worden.

Hervormingsagenda Jeugd 
Het huidige jeugdstelsel is onhoudbaar, daar is iedereen het wel over eens. Daarom werken het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG (samen de ‘vijfhoek’) samen aan de Hervormingsagenda Jeugd.  De Hervormingsagenda heeft als doel de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken. De Hervormingsagenda komt voort uit de bestuurlijke afspraken die de VNG en het rijk op 2 juni 2021 over de jeugdhulp hebben gemaakt. Hierbij is de uitspraak van de Commissie van Wijzen het uitgangspunt. De Hervormingsagenda Jeugd laat helaas lang op zich wachten. In het voorjaar van 2022 lagen de gesprekken over de Hervormingsagenda Jeugd stil, door een conflict tussen gemeenten en het kabinet over een extra bezuiniging (in het regeerakkoord) op de jeugdzorg. Toen de partijen daarna weer aan tafel gingen, was het de bedoeling dat de Hervormingsagenda voor Kerst 2022 gereed zou zijn. Dat is niet gelukt, omdat rijk en gemeenten opnieuw van mening verschillen over de financiële randvoorwaarden en de verdeling van risico’s. Het is onduidelijk op welke termijn er duidelijkheid komt over de Hervormingsagenda Jeugd.

Tip: bezoek de websites van VNG, Jeugdzorg Nederland en VWS voor actuele informatie over de Hervormingsagenda Jeugd. 

Cliënten, professionals en aanbieders werken verder aan betere jeugdhulp
Op 11 april 2022 hebben zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en professionals hun eigen Agenda ‘Onze jeugd verdient beter’ gepresenteerd. In deze agenda staan inhoudelijke acties en de bijbehorende randvoorwaarden centraal, waarvan deze partijen denken dat zij nodig zijn om de jeugdhulp voor de lange termijn beter te maken. De agenda markeert daarmee de doorstart voor de transformatie van het jeugdhulpstelsel.

Meer over de Agenda ‘Onze jeugd verdient beter’