Regionale samenwerking

In de Jeugdwet staat dat gemeenten op bovenlokaal niveau samenwerken als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij de uitvoering van jeugdbescherming, jeugdreclassering en specialistische hulp. Die zorg is bestemd voor slechts een kleine doelgroep, maar moet wel altijd beschikbaar zijn.

Daarom wordt de zorg ingekocht door jeugdzorgregio’s waarbinnen gemeenten samenwerken. Gesloten jeugdhulp wordt zelfs bovenregionaal, door regio’s sámen, ingekocht. Namens gemeenten heeft de VNG daarnaast afspraken gemaakt over de landelijke inkoop (middels raamcontracten) van een klein specialistisch deel van jeugdzorg, bij landelijke aanbieders. 

Robuuste en stabiele regio’s
De zorg voor de meest kwetsbare kinderen is vaak (hoog)specialistisch en komt daardoor niet in elke gemeente voor. Om te zorgen dat de aanbieders van deze zorg niet met honderden gemeenten contracten voor één of enkele jeugdige(n) moet afsluiten, zijn robuuste en stabiele regio’s met niet-vrijblijvende afspraken noodzakelijk. De schaal van de regionale samenwerking moet groot genoeg zijn en de continuïteit van de contractering moet ruimte bieden om gezamenlijk met aanbieders partnerschap te ontwikkelen. Aanbieders kunnen dan samen met gemeenten in regio’s de visie op het zorglandschap en de benodigde transformatie van de zorg vormgeven. In de ‘Hervormingsagenda Jeugd‘ zijn voorstellen opgenomen om te komen tot robuuste regio’s: in landelijke regelgeving wordt onder andere vastgelegd welke zorgvormen op regionaal niveau moeten worden ingekocht en hoe de jeugdregio’s ingedeeld zijn. Regionale samenwerking wordt verplicht gesteld.

Zeven regio’s kopen uniform in
De zeven jeugdregio’s in Gelderland kochten voorheen ieder apart jeugdbescherming in bij de gecertificeerde instellingen (GI’s). Er werden verschillende tarieven en verschillende afspraken gehanteerd per GI en per regio. Inmiddels hebben de zeven Gelderse jeugdregio’s en de betrokken GI’s in Gelderland gezamenlijk een uniform contract op weten te stellen en eenduidige afspraken gemaakt over kwaliteit, gewenste ontwikkelingen, tarieven, registreren en monitoren. 

Meer over de aanpak in Gelderland

Norm voor Opdrachtgeverschap
Er was de afgelopen jaren veel discussie over de vraag welke vormen van zorg op welk schaalniveau ingekocht moeten worden. Ook de vraag welke omvang een jeugdregio moet hebben, lag daarbij op tafel. Met de Norm voor Opdrachtgeverschap hebben gemeenten eerste stappen gezet richting stevigere regionale samenwerking. De jeugdzorgorganisaties vonden deze afspraken te vrijblijvend. In de ‘Hervormingsagenda Jeugd’ zijn stevige afspraken opgenomen en die zullen de komende tijd verder ingevuld (en wettelijk vastgelegd) worden.

Hervormingsagenda Jeugd 
Het huidige jeugdstelsel is onhoudbaar, daar is iedereen het wel over eens. Daarom hebben de ministeries van VWS en J&V, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG (samen de ‘vijfhoek’) in juni 2023 de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld. De Hervormingsagenda heeft als doel de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken.